Eksamen

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til eksamen, skal du straks ringe til skolen på tlf. 58555050.

Du har mulighed for at gå til sygeeksamen på HF, hvis du afleverer en lægeerklæring senest dagen efter din sygemelding. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Hvornår er en eksamen begyndt?

En eksamen er begyndt, når tilsynet er gået i gang med at uddele opgaverne til en skriftlig eksamen. Til den mundtlige eksamen er den begyndt, når du har fået eksamensspørgsmålet/opgaven. Hvis du kommer for sent skal du henvende dig i Studieservice, hvor der vil blive taget stilling til, om du kan få lov til at gå op. 

Mødetid

Ved skriftlig eksamen skal du komme ½ time før eksamens start og være på din plads 15 minutter før. Ved mundtlig eksamen skal du møde 15 minutter før eksamensstart. Det er altid en god idé at møde i god tid. Du kan altid finde fremmødelister i LUDUS Web.

 

Hvis du kommer for sent til en eksamen, har du ikke krav på at komme op. Du skal dog henvende dig i Studieservice og kontakte den eksamensansvarlige, som vil beslutte, om du alligevel kan få lov at deltage i eksamen.

Udeblivelse

Udebliver du fra eksamen, mister du retten til at gå til eksamen. Henvend dig evt. i Studieservice. 

Snydpolitik

Snyd er.. 

 • Når du skriver af fra bøger og fra internettet, når det ikke er dig selv, der har skrevet det. 
 • Når du bruger oversættelsesprogrammer ved fremmedsprogsopgaver, fx Google Translate.
 • Når du ikke skriver, hvem der har skrevet bogen eller artiklen.
 • Når du bruger andre studerendes opgaver i dit eget navn
 • Når du genbruger dele af eller hele egne opgaver, synopser etc., som tidligere er afleveret.
 • Når du får så meget hjælp til din opgave, at det ikke længere er dig, der har skrevet opgaven.
 • Når du tilgår internettet i de fag, hvor det ikke er tilladt at bruge internettet i eksamenssituationen.

 

Hvis du snyder, vil du straks blive bortvist.

 

Hvis der efter prøven opstår mistanke om, at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med vicerektor eller rektor.

Bliver mistanken bekræftet, så vi din karakter bliver annulleret. På karakterlisten noteres BO (Bortvist).

HF & VUC Klar tjekker brug af internet under prøven, hvis der er mistanke om snyd.

 

Alle opgaver bliver elektronisk skannet med henblik på at afsløre eventuelt snyd. Skolen råder over programmer, der kan foretage en sådan skanning. Dette gælder både i den daglige undervisning og til eksamen. Skolen foretager stikprøver til eksamen.

 

Konsekvenserne ved snyd

 • HF & VUC Klar accepterer ikke "snyd"-opgaver som afleveret opgave. Du skal derfor aflevere en ny opgave.
 • Du vil blive indkaldt til samtale med din faglærer og din afdelingsleder, hvis du afleverer en "snyd"-opgave, hvor du vil modtage en mundtlig advarsel 1. gang, du afleverer en "snyd"-opgave.
 • Du vil modtage en skriftlig advarsel 2. gang, du afleverer en "snyd"-opgave.
 • Du kan risikere udmeldelse, uden yderligere varsel, 3. gang, du afleverer en ”snyd”-opgave.
 • Snyder du eller forsøger du at snyde til eksamen, vil du blive bortvist fra den eksamen, du er i gang med. Snyd er også at tilgå internettet, hvor dette ikke er tilladt.
 • Vær opmærksom på, at i en stor del af eksamensfagene, er det ikke tilladt at bruge internettet under eksamen.

Hvorfor er snyd et problem?

 • Fordi underviseren skal bedømme/vurdere, hvad du kan!
 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition*, der bygger på gennemsigtighed* og validitet*. Tillid til, at lægen er uddannet læge.
 • Fordi det er tyveri!

Hvordan undgår du snyd?

 • Husk altid at sætte citater i citationstegn* (”…”) og angiv kilden (bogen/artiklen/linket) tydeligt.
 • Så snart du bruger noget, andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en præcis kildehenvisning*, så læreren kan se, hvem der har skrevet det.
 • Når du skriver en tekst, skal man kunne se, hvilke dele der er et resultat af dit eget arbejde, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden: fortæl din læser, når en anden kilde* taler.
 • Når du læser – lav gode noter, så du træner i at skrive selv.
 • Notér bog/artikel og sidetal, når du finder noget, du kan bruge. Så er det nemmere at finde sidetallet igen, hvis citat eller pointe bruges på et senere tidspunkt.
 • Vær loyal* over for dine kilder og anvend dem korrekt og fair.

Eksamensbekendtgørelse §20*Ordforklaring 
 • Videnskabelig tradition = det betyder, at alle skoler i Danmark underviser eleverne i at det er helt grundlæggende/meget vigtigt, at man selv laver sine opgaver, selv går til eksamen og ikke får hjælp fra andre.
 • Gennemsigtighed = at det er tydeligt, hvem der har skrevet opgave/bog/artikel
 • Validitet = korrekthed, sandhed
 • Citationstegn = tegn før og efter et citat, fx: Skolen siger: ”Du må ikke snyde til eksamen, heller ikke selv om det ikke er med vilje”.
 • Kilde = nogen, eller noget, der fortæller noget. Det kan være skriftligt materiale; bog/artikel, noget fra internettet. Eller det kan være en person, der siger noget.
 • Kildehenvisning = at man fortæller hvem der har skrevet eller sagt dét, man skriver i teksten.
 • Loyal = her betyder det, at hvis man ikke skriver, hvem der har skrevet eller sagt noget, så stjæler man faktisk deres ideer.
Særlige vilkår under eksamen

Har du brug for særlige vilkår under eksamen, kontakt Studieservice for og hør mere om dine muligheder. 

Eksamensbekendtgørelsen - Adgang til prøve

§ 7. En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven eller kursisten har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skole- eller kursusår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.

Stk. 2. Når produktet, jf. stk. 1, er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Stk. 3. En elev eller kursist, der i de to- og treårige gymnasiale uddannelser eller i et eux-forløb følger eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau. En kursist i det toårige hf skal dog aflægge prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen, selv om kursisten har valgt et eller flere fag fra faggruppen på højere niveau som valgfag.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, 1. punktum, hindrer ikke, at en elev i et eux-forløb i grundforløbet udtrækkes til og efterfølgende aflægger prøve i et grundfag, der i hovedforløbet eller et studiekompetencegivende forløb løftes til et højere niveau.

Stk. 5. Institutionen afgør, om eleven eller kursisten har opfyldt betingelserne i stk. 1 og 2, jf. § 6, stk. 2, nr. 4. For de nærmere regler om adgang og tilmelding til prøve henvises til reglerne for den enkelte uddannelse.

Klagevejledning

Enhver klage skal være skriftlig og begrundet. Fristen for at klage over eksamen er 2 uger efter bedømmelsen. 


Klagen sendes pr. mail til skolen: vucklar@vucklar.dk. I emnefeltet skal du skrive: "Klage over eksamen".

Bemærk også at en klage over eksamen kan resultere i, at du får en lavere karakter.

 

Klagevejledning AVU   Klagevejledning HF

 

Vi kan henvise til Eksamensbekendtgørelsen, kapitel 10.

 

Læs mere her

Klagevejledning
Enhver klage skal være skriftlig og begrundet. Fristen for at klage over eksamen er 2 uger efter bedømmelsen.
Klagen sendes pr. mail til skolen: vucklar@vucklar.dk.
I emnefeltet skal du skrive: "Klage over eksamen".

Bemærk også at en klage over eksamen kan resultere i, at du får en lavere karakter.
Dispensation
Hvis du er ordblind eller har en dokumenteret diagnose, har du mulighed for at søge dispensation om forlænget tid til eksamen.
Eksamensangst
Frygter du eksamen? Har du katastrofetanker om eksamen?
Lær nogle teknikker til at tackle eksamensangst.